Reklamační řád


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Prodávající:

banyo s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 435, 378 62 Kunžak, IČ: 28090349, DIČ: CZ28090349

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16664.

 

Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.


Záruční podmínky

 

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud uvedena není, platí záruční doba dle zákona (24 měsíců) a začíná běžet dnem převzetí zboží.

 

V případě, že spotřebitel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura).

 

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 

Záruka nelze uplatnit v následujících případech:

 

1. běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním,

2. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

3. vady vzniklé použitím vadného montážního nářadí, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé,

4. závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,

5. závady způsobené mechanickým poškozením zboží,

6. vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normy ČSN,

7. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

8. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

9. vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav,

10. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Jak postupovat při reklamaci zboží

 

Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě AZ koupelny, informuje o tom prodávajícího e-mailem na adresu info@az-koupelny.cz, přičemž uvede typ výrobku, číslo prodejního dokladu (faktury), podrobný popis závady a nejlépe přiloží fotografii produktu s detailem na vadu.

 

Do dvou pracovních dnů bude spotřebiteli zasláno předběžné vyjádření a informace o dalším postupu, především jestli je nutné zasílat výrobek na naši adresu Boženy Němcové 435, 378 62 Kunžak nebo jestli bude řešeno jiným způsobem.

 

Zboží k reklamaci je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu řádně zabalené, aby nedošlo k dalšímu poškození například při dopravě. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Zboží nelze zasílat na dobírku. Takto zaslané zboží nepřijímáme.

 

Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho poškozenou část.

 

Vyřízení reklamace

 

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude reklamované zboží odesláno zpět nebo bude spotřebitel vyzván k vyzvednutí.

 

Způsoby vyřízení reklamace:

 

1. Sleva z kupní ceny v případě vady nebránící řádnému užívání věci

2. Oprava závady

3. Výměna za nový produkt

4. Vrácení peněz

 

O výsledku reklamace bude prodávající spotřebitele vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016.

 

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

TOPlist